Základní informace

Název fondu:APARI Usaldusfond
Typ fondu:Globální derivátový fond
Druh fondu:Zahraniční fond srovnatelný s fondy kvalifikovaných investorů (bez EuSEF a EuVECA) – obhospodařovaný obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit
Investice v měně:CZK
Legal entity identifier (LEI Code):2549006UV0QD8KUXYW97
Měnové riziko:Výkonnost podléhá částečnému měnovému riziku
Domicil:Estonsko
Frekvence oceňování:1x měsíčně
Investiční horizont:3 roky a více
Dividendové výnosy:Reinvestovány
Administrátor:Quantical OÜ
Obhospodařovatel (Správce):Quantical OÜ
Zamýšlený investor:Kvalifikovaný investor
Minimální investice:1 000 000 CZK
Reportovací povinost vůči:Estonská národní banka

Upozornění

APARI Usaldusfond je fond srovnatelný s fondy kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost APARI Usaldusfond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.