Základní informace

Název fondu:APARI Investment securities
Typ fondu:Globální akciový / Globální smíšený
Druh fondu:Alternativní fond podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
Investice v měně:CZK
Legal entity identifier (LEI Code):549300E7TSHPC6YTJS66
Měnové riziko:Výkonnost podléhá částečnému měnovému riziku
Domicil:Česká republika
Frekvence oceňování:1x měsíčně
Investiční horizont:3 roky a více
Dividendové výnosy:Reinvestovány
Administrátor:APARI Investment s.r.o.
Obhospodařovatel (Správce):APARI Investment s.r.o.
Zamýšlený investor:Kvalifikovaný investor
Minimální investice:125 000 EUR / ekvivalent v CZK
Zdanění výnosů:15 % pro fyzické osoby
Reportovací povinost vůči:Česká národní banka

Upozornění

APARI Investment s.r.o. je alternativním fondem pro kvalifikované investory. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost APARI Investment s.r.o. upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.